Array - Logo

Profesjonalizm i bezpieczeństwo

Polityka Jakości / Środowiskowa / BHP

Nasza Misja
Pragniemy zaspokajać potrzeby naszych klientów, oferując im profesjonalną i kompleksową usługę w zakresie serwisowania i modernizacji stacji paliw, poprzez szczególną dbałość o wysoką jakość świadczonych usług oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych.

Głównym celem firmy jest spełnianie wymagań i oczekiwań klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi oraz uzyskanie szacunku i uznania dla naszej firmy w branży paliwowej.

Zadowolenie klientów traktujemy jako miarę jakości naszych usług oraz impuls do dalszego rozwoju.

Podstawy realizacji polityki firmy FTS

Zapewnienie środków na prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskowego i bhp.

Ciągłe rozpoznawanie i spełnianie potrzeb naszych klientów poprzez oferowanie im usług na poziomie porównywalnym i wyższym, biorąc po uwagę osiągnięcia najlepszych krajowych i zagranicznych firm z branży paliwowej.

Posiadanie wykwalifikowanej kadry o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach, dążenie do ciągłego jej doskonalenia oraz budowanie świadomości identyfikowania się z interesami firmy.

Podnoszenie świadomości pracowników i podwykonawców w zakresie odpowiedzialności za wykonywane prace i czynności oraz promowanie wśród wszystkich zainteresowanych stron świadomości projakościowej, prośrodowiskowej oraz profilaktyki bhp w każdym działaniu i na każdym stanowisku pracy.

Bezpieczna organizacja pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom zawodowym oraz dbałość o otaczające środowisko przyrodnicze, w tym m.in. zapobieganie zanieczyszczeniom i zapewnienie zgodności działań z prawem środowiskowym.

Unowocześnianie wyposażenia technicznego i ciągłe dostosowywanie się do potrzeb rozwijającej się techniki w dziedzinie dystrybucji i składowania paliw płynnych.

Przestrzeganie wymaganych praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Korzystanie wyłącznie z dostawców urządzeń, części, materiałów i usług gwarantujących ustabilizowany i zgodny z naszymi oczekiwaniami poziom jakości, bezpieczeństwa i zgodności środowiskowej.

Ciągłe monitorowanie podstawowych procesów serwisowych oraz inwestycyjnych,
jak też okresowa analiza kontekstu działania organizacji oraz ryzyk i szans w celu bieżącej kontroli oraz okresowej oceny zgodności z obowiązującymi normami, przepisami prawnymi i innymi wymaganiami, do których spełnienia Spółka FTS
się zobowiązała.

Gwarancją realizacji przyjętej polityki jest zaangażowanie kierownictwa i wszystkich pracowników Spółki FTS w ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania,
zgodnego z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001.

Techniczna obsługa stacji paliw

Techniczna obsługa stacji paliw

Serwis wszystkich urządzeń stacji paliw systemu zarządzania stacją.

Budowa i modernizacja stacji paliw

Budowa i modernizacja stacji paliw

Oferujemy kompletne wykonanie instalacji paliwowej na stacjach paliw.

Sprzedaż

Sprzedaż

Oferujemy szeroką gamę najlepszych urządzeń do obsługi stacji paliw, takich jak: dystybutory lub systemy monitorowania zbiorników.